සිංහල අලුත් අවුරුද්ද wishes Quotes SMS Sinhalese New Year messages Greetings

සිංහල අලුත් අවුරුද්ද wishes Quotes SMS Sinhalese New Year messages Greetings Sinhala New Year Whatsapp, Instagram, Facebook Status HD Images Wallpaper Stickers.

සිංහල අලුත් අවුරුද්ද

Sinhala New Year, also known as Aluth Avurudda or simply Avurudu, is a widely celebrated festival in Sri Lanka. It marks the beginning of the new year according to the solar calendar and is usually observed between April 13th and 14th. This auspicious occasion symbolizes unity, prosperity, and cultural enrichment. It is customary for people to exchange warm wishes, quotes, SMS messages, and greetings during this time. In this article, we will explore various ways to convey heartfelt sentiments in the English language for those who wish to celebrate this vibrant tradition.

සිංහල අලුත් අවුරුද්ද වැඩිම ලෝකයේ අලුත් සහ ප්‍රසිද්ධ විශේෂත්වයක් දක්වයි. මෙම අවුරුදු උදේ ඉතාමත් සුභ පැතුම් පත්‍ර සමඟයි. පහත දැක්වෙන සිංහල මෘදුකාංග භාවිතා කර ඔබට අවසාන විශේෂත්වය ලබා ගන්නාහුරුවෙන් සාර්ථකව අත්තිකාර කිරීමට අපෙන් පෙන්වීමට අවශ්‍ය වේ.

 1. සුභ අලුත් අවුරුද්දේ! ඔබට සුභ නව වසරක් සමඟම සත්‍ය සොයාගැනීමට හැකියි.
 2. මෙම අවුරුදු වැඩි විශේෂත්වයක් සමඟ ඔබට සත්‍ය සුභපත් වේවා.
 3. ඔබට සුභ නව වසරක් සමඟම සත්‍ය සහ සම්පූර්ණ ප්‍රතිප

Sinhalese New Year Wishes:

 1. “May the dawn of the Sinhala New Year bring you abundant joy, good fortune, and lasting happiness. Happy Aluth Avurudda!”
 2. “As the sun rises on this auspicious day, may your life be filled with warmth, love, and prosperity. Wishing you a blessed and prosperous Sinhala New Year.”
 3. “Let us embrace the beauty of our rich traditions and look forward to a year filled with peace, health, and success. Happy Aluth Avurudda to you and your loved ones.”

Sinhalese New Year Quotes:

 1. “The new year stands before us, like a chapter in a book, waiting to be written. We can help write that story by setting goals.” – Melody Beattie
 2. “Celebrate endings—for they precede new beginnings.” – Jonathan Lockwood Huie
 3. “Your success and happiness lie in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties.” – Helen Keller

Sinhala New Year SMS Messages:

 1. “New hopes, aspirations & dreams await as we usher in the Sinhala New Year. May all your endeavors be fruitful & bring success. Happy Aluth Avurudda!”
 2. “As we bid farewell to the past year, let’s welcome the joys and blessings of the new one with open arms. Wishing you a prosperous Sinhala New Year.”
 3. “Aluth Avurudda is here! Let’s celebrate & rejoice in the spirit of unity, love, and prosperity. Best wishes for a bright and successful year ahead.”

Sinhala New Year Greetings:

 1. “Wishing you a joyful and prosperous Sinhala New Year filled with cherished moments, good health, and endless blessings. Happy Aluth Avurudda!”
 2. “On this auspicious occasion of Aluth Avurudda, may your life be showered with abundant happiness, success, and well-being. Have a blessed and prosperous new year.”
 3. “Here’s to new beginnings, cherished memories, and a year filled with extraordinary achievements. Happy Aluth Avurudda to you and your family!”

Sinhala New Year Whatsapp, Instagram, Facebook Status in Tamil

ஸ்ரீ லங்காவின் தமிழ் பேசும் பகுதியில் நீங்கள் புது வருகின்ற ஆண்டுக்கான வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் என் வாழ்த்துக்கள்:

 1. இந்த புது ஆண்டு உங்களுக்கு எப்போதும் பல சந்தோஷம், உலகம் மூன்றாம் பிரிவில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு புது தொடர்பான பரிமாணத்தில் இருக்கின்ற உங்கள் வாழ்வு தொடர வேண்டும்.
 2. இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு பல சந்தோஷம், என் வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு சம்பாதிக்கட்டும்.
 3. இந்த புது ஆண்டில், உங்கள் வாழ்வில் மகிழ்ச்சியை கொண்டு வரும் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் பெற முடியவில்லை என்ற நம்பிக்கையுடன் என் வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் மூன்றாம் பிரிவில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
 4. குழந்தைகள் பெறும் பல சந்தோஷங்களுக்கு நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த புது ஆண்டு உங்களுக்கு பல வெற்றி வருகிறது என்று நம்புகிறோம்.
 5. இந்த புது ஆண்டில் உங்கள் வாழ்வில் பல சந்தோஷம் கிடைக்கும் என்று நம்புகிறோம். என் வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு சம்பாதிக்கட்டும்.

இந்த புது ஆண்டில் நீங்கள் எல்லா உறவுகளும் மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டு வருகின்றது என்று நம்புகிறோம். புது ஆண்டு வாழ்த்துக்கள்!

Conclusion: The Sinhala New Year is a time-honored tradition that connects people through shared values, customs, and warm expressions of goodwill. Utilizing English language messages, quotes, SMS messages, and greetings can help bridge cultural differences and strengthen bonds among those who celebrate Aluth Avurudda. As you commemorate this special event, extend your heartfelt sentiments to loved ones near and far, and embrace the promise of a brighter, more prosperous year ahead.

Leave a Comment